Ordensregler

Mål for undervisningen

Indhold i undervisningen


EUC Syds ordensregler

1. Formål

EUC Syd skal være et rart og miljøbevidst sted at lære og være. Det er nødvendigt, at alle følger studie- og ordensreglerne. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i ordensreglerne og efterlever dem. Reglerne gælder, når du opholder dig på skolen og i forbindelse med arrangementer og ekskursioner mv. i forbindelse med din skolegang.

Du skal regne med at bruge mindst 37 timer om ugen på undervisning, projekter, opgaver m.m. En del af skoletiden er afsat til opgaveløsning og projektarbejde. Vi forventer, at du arbejder selvstændigt med dine arbejdsopgaver, uden at der nødvendigvis er en faglærer til stede hele tiden. Vi forventer også, at du medvirker til, at skolen bliver en bæredygtig skole. Derfor: Forbrug med omtanke.

2. Regler for almindelig orden og samvær

Du bidrager til skolemiljøet. Opfør dig ansvarligt, respektfuld og tolerant over for de andre. Det giver et godt og positivt miljø.

Giv plads til alle ved at være imødekommende og tolerant.

Emne Rettigheder Pligter
Skolemiljø Du har medbestemmelse og indflydelse på dagligdagen. Alle skal respekteres med deres forskellighed.  Vær ansvarlig, respektfuld og tolerant overfor andre. Mobning, diskriminering, truende adfærd eller overgreb tolereres ikke. 
Orden Du kan få vigtige oplysninger på skolens infoskærme og særlige opslagstavler.  Efterlad alle arbejdspladser, spise- og opholdssteder ryddelige. Flyt ikke rundt på skolens inventar, med mindre du har fået lov. 
Undervisning Regn med at bruge mindst 37 timer om ugen på undervisning, projekter opgaver m.m.  Mød forberedt og til tiden. Aflever skriftlige opgaver til tiden og undgå i øvrigt spildtid. 
Lokaler Du får adgang til en række veludstyrede undervisningslokaler.  I faglokalerne er der særlige forskrifter og sikkerhedsregler, der skal overholdes. Ryd op efter dig og pas på skolens inventar. 
Materialer, udstyr og sikkerhedsudstyr Du får udleveret materialer og adgang til udstyr. I værkstederne er der krav om brug af forskellige typer af sikkerhedsudstyr, og vi stiller det til rådighed.
Vi kan dog anbefale, at du fx medbringer dine egne sikkerhedssko eller høreværn, så slipper du for at dele med andre. 

Tag altid beklædning og sko på, som passer til det værksted og den undervisning, du skal deltage i. 
Forbrug ikke mere end højst nødvendigt og undgå spild. Anvend kun udstyr til det, det er beregnet til. 

Pas på skolens udstyr og bruger du ”låne” sikkerhedsudstyr skal du naturligvis levere det tilbage, så andre kan få brug af det. 
Mobiltelefon I særlige tilfælde kan læreren give dig lov til, at den må være tændt i undervisningstiden.  Mobiltelefonen bruges ikke til private anliggender i undervisningstiden, og du må ikke forstyrre undervisningen ved
f.eks. at have din mobil tændt i undervisningen.  
Når underviserne ligger op til, at mobile telefoner bruges som et værktøj i undervisningen, må du naturligvis gerne anvende dem. 
Brug altid telefonen med omtanke. 
Udendørs Du må ikke anvende musikanlæg udendørs. 

Overholder du ikke skolens regler for almindelig orden og samvær kan det medføre at du får en mundtlig- eller en skriftlig advarsel og i grove tilfælde kan det medføre bortvisning fra undervisningen på skolen. Skolen vurderer, hvornår en overtrædelse af skolens regler medfører bortvisning.

3. Sundhed, rus- og rygepolitik

Det er ikke tilladt at ryge i skoletiden på EUC Syd

Emne Rettigheder Pligter
RygningDet er ikke tilladt at ryge i skoletiden på EUC Syd.
Det er aldrig tilladt at ryge på skolens matrikler.
Rygeforbuddet er også gældende uden for skolens matrikel, dvs. at det er en overtrædelse, hvis man forlader skolens matrikel for at ryge i skoletiden.
Politikken gælder for alle typer af rygning/tobak, herunder også e-cigaretter, snus og lignende.
EUC Syd tilbyder rygestopvejledning og rygestopkursus i samarbejde med kommunale rygestopkonsulenter, for alle interesserede elever og kursister.

Rygestopkurset og rygestopvejledning er gratis.
Alkohol Ingen rettigheder.
Har du problemer med alkohol, er vi behjælpelige med rådgivning og med at henvise til ekstern rådgivning.
Overhold skolens alkoholpolitik. Øl og spiritus må ikke må nydes på skolens område. Du må ikke møde beruset.
I særlige tilfælde kan der gives dispensation i forbindelse med fester og klubaktiviteter.
Rusmidler Ingen rettigheder. Har du problemer med rusmidler, er vi behjælpelige med rådgivning og med at henvise til ekstern rådgivning.Du må ikke indtage eller være påvirket af rusmidler.
Besiddelse og salg medfører øjeblikkelig bortvisning og anmeldelse til politiet.
Der kan forekomme uanmeldt kontrol af narkohunde.

Konsekvenser

Jf. rygepolitikken, som ligger på skolens hjemmeside.

Får du en henstilling eller anvisning fra en medarbejder, skal den efterkommes.

Hvis du overtræder skolens ordensregler og sikkerhedsforskrifter, får du en advarsel. I grove tilfælde kan du blive bortvist uden varsel. Skolen vurderer, hvornår en overtrædelse af skolens regler medfører bortvisning.

4. Regler for benyttelse af skolens udstyr, maskiner og IT-udstyr

Brug af udstyr og maskiner skal aftales med områdets faglærere. Det er vigtigt, at du kender og følger sikkerhedsforskrifterne.

Når du kobler dig på skolens netværk, skal du bruge dit personlige brugernavn og adgangskode. Når du forlader maskinen, skal du huske at logge dig af, så andre ikke kan misbruge din adgang.

Hverken skolens eller din egen computer må anvendes til ikke undervisningsrelaterede spil eller anden irrelevant brug i undervisningstiden. Du må ikke spille om penge på skolens område, heller ikke via Internettet.

Det er forbudt at optage film, billeder og lyd af andre elever/kursister og ansatte og efterfølgende at offentliggøre disse film og billeder f.eks. på Internettet, uden forinden at have indhentet skriftlige tilladelser fra de afbildede/optagne.

Emne Rettigheder Pligter
IT Du får adgang til skolens IT-udstyr.
Du må meget gerne medbringe din egen computer, tablet eller andet.
Må kun anvendes i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andre undervisningsrelaterede aktiviteter. Dette gælder også Chat, messenger og lignende.

Vi gør, hvad vi kan for at forhindre tyveri af medbragt udstyr, og vi har placeret overvågningsudstyr rundt om på skolen. Vi har dog ikke mulighed for at erstatte eventuelle tyverier af udstyr, så pas på din PC etc.
Virus De maskiner du får adgang til, har installeret virus- programmer.Kobler du din egen computer, usb-penne og andet udstyr til skolens netværk, skal disse være beskyttet mod spredning af virus.
Programmer Du må bruge alle de programmer i undervisnings- tiden, der er installeret på computerne.Der må ikke installeres spil eller andet software på computerne.
Der må ikke placeres private programmer og filer på skolens computere.
Sikkerhedssystemet må ikke brydes.
Operativsystemer og netværk Du kan få hjælp af din lærer eller skolens IT ansvarlige, hvis der opstår fejl på det operative system eller netværk.Du må ikke selv forsøge at rette fejl på det operative system.
InternetDu får adgang til Internettet.
Det er forbudt at spille, chatte, hente og installere programmer fra Internettet.
Hjemmesider Hjemmesider på skolens web-server samt sider og mapper oprettet i iLearn.Må ikke indeholde ulovligt eller stødende materiale. Skolen har ret til at fjerne enhver side, der overtræder disse regler. Erstatningsansvaret påhviler alene den, der har foretaget en ulovlig handling.
Mad og drikke Adgang til kantine. Må ikke indtages ved computerne.

Konsekvenser:

Overtrædes reglerne kan skolen inddrage dine rettigheder til at anvende skolens computere. I særligt grove tilfælde kan overtrædelse medføre bortvisning fra skole og/eller politianmeldelse.

Ved begrundet mistanke om alvorligt misbrug kan den systemansvarlige bemyndiges til at gennemgå dine data - herunder din elektroniske post. Forinden sådan en gennemgang vil du blive orienteret.

5. Studieaktivitet

Du og din kontaktlærer udarbejder i fællesskab din uddannelsesplan.

Lærerne og din kontaktlærer evaluerer din studie/arbejdsindsats for at rådgive og informere dig om fremskridt og mangler.


Emne Rettigheder Pligter
Fremmøde Undervisningen fremgår af dit skema. Du har pligt til selv at checke dit skema og er der noget som ser ”underligt” ud så kontakt din underviser og spørg.
Der er mødepligt.
Fravær Fravær betragtes som tabt undervisning og registreres. Det er kun sygdom som betragtes som lovligt fravær, deltagelse i elevrådsmøder og lignende aktiviteter aftales med klasselæreren og registreres ikke som ulovligt fravær.Fravær meldes til skolen via Uddata før undervisningens start.

Husk at give praktikstedet besked, hvis du har en uddannelsesaftale.

Ved hyppigt fravær bliver du kontaktet af skolen for at afdække årsager til fraværet og for at se, om vi kan iværksætte tiltag, som kan hjælpe dig til at gennemføre din uddannelse på skolen. Ved fravær vil skolens fraværsprocedure blive iværksat jf. reglerne på skolens hjemmeside.

Vi vil gøre, hvad vi kan for at understøtte dit forløb på skolen, men vi kan kun hjælpe dig, hvis du giver os en chance for at hjælpe dig, så kontakt din underviser eller skolens studievejleder for at få den nødvendige hjælp.

Udelukkelse

Du kan udelukkes når, du groft overtræder skolens ordensregler og sikkerhedsforskrifter.

Du vil få 3 skriftlige advarsler. Er du under 18 år, får dine forældre/ din værge kopi af brevene.

Har du en uddannelsesaftale kan skole og praktikvirksomhed aftale:

  • Udelukkelse fra fortsat undervisning 
  • Midlertidig hjemsendelse 
  • Indkaldelse til nyt skoleophold 
  • Overflytning til anden skole

Klagemuligheder:

Der kan indsendes en skriftlig klage til afdelingsledelsen.

Klagen skal indeholde en beskrivelse af de konkrete forhold, der har givet anledning til klagen.

Afdelingsledelsen sender en kopi af klagen og sit svar til den ansvarlige vicedirektør for afdelingsledelsen og aftaler desuden den videre behandling af klagen.

I den forbindelse tages der stilling til, om en samtale mellem de involverede parter skønnes at kunne bidrage til en løsning. Vicedirektøren træffer den endelige beslutning om klagens udfald efter samråd med adresseledelsen og undervisningsteam og underretter klager/klagerne og underviseren herom.

Evaluering og bedømmelse